CFGM

Cicles formatius de grau mitjà

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són ensenyaments professionalitzadors que proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

S'agrupen en famílies professionals i tenen una durada de 2.000 hores (en dos cursos acadèmics).

La titulació que s'obté en finalitzar un cicle formatiu de grau mitjà és la de tècnic o tècnica del perfil professional corresponent, que permet l'accés al món laboral, a altres cicles de grau mitjà o als cicles de grau superior.

CFGM per famílies

Durada

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Accés directe

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
  • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
  • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM)
  • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
  • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiencia laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat
  • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés.

Prova d'accés

17 anys

Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.

Continuïtat