El centre

La política de la qualitat a l’Escola del Treball de Barcelona

L'Institut Escola del Treball vol respondre amb eficàcia a les necessitats de la societat que l'envolta, de l'administració educativa i dels membres de la comunitat educativa, per la qual cosa assumeix el repte de dotar-se de les estratègies de gestió i de treball escaients més avançades.

La política i l'estratègia de l'Institut Escola del Treball queda recollida en els principals documents estratègics del centre: Projecte Educatiu i Projecte de Director. Dins d'aquests, hi són definides les línies d'actuació necessàries per tal d'assolir la visió que es proposa. El desenvolupament de la política i l'estratègia es sustenten en l'eficàcia i l'eficiència dels processos, no tan sols d'aquells que responen directament als requisits dels usuaris, sinó també de tots aquells que incideixen en el col·lectiu que participa de la seva activitat.

Aconseguir satisfer les necessitats dels grups d'interès (usuaris, famílies, empreses, treballadors del centre i societat) és la fita i el repte que la nostra Escola es proposa.

El compromís amb la qualitat afecta a tota l'organització i a tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i en la millora de la gestió del centre. El centre aposta també per una política de compromís amb la prevenció de riscos laborals en un entorn de gestió integrat del servei  proporcionant condicions de treball de qualitat, segurs i saludables, comprometent-nos com a organització a complir els requisits legals i normatius, a eliminar els perills reduint els riscos, així com a treballar per promoure la consulta i participació de tots els seus treballadors en aquest àmbit.

Per a això, adoptem el principi de millora permanent tant en la gestió de la qualitat com de l'acció preventiva, incloent, entre altres, les activitats de prevenció i protecció de la salut.

L'equip directiu donarà suport decididament al personal del centre en el desenvolupament de les seves funcions i els hi proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat i cura de la salut.