El centre

Documents estratègics de centre

Text introducció als Documents estratègics de centre

Estratègia Digital de Centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és el conjunt d'actuacions d'un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

Per assolir aquesta competència cal implicar tots els àmbits del centre, tant organitzatius, com metodològics, curriculars i comunicatius, i transformar-los, si cal, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Diagnosi

Objectius

Planificació i Seguiment

Avaluació i millora

Cultura Digital

La Cultural Digital d’un centre és el recull d’accions, procediments, protocols i acords relacionats amb tots els àmbits digitals del centre que permet tenir un coneixement global en l’àmbit digital. 

El desenvolupament de l’Estratègia i de la Cultura Digital del centre inclou la gestió de dispositius i aplicacions digitals (maneig, configuració, manteniment), gestió en informació i dades, la comunicació i la col·laboració, l’educació mediàtica, la creació de continguts digitals (inclosa la programació), la seguretat, benestar digital i les competències relacionades amb la ciberseguretat, assumptes relacionats amb la ciutadania digital, la privacitat, la propietat intel·lectual, la resolució de problemes i el pensament computacional crític.

Documentació

Acollida Digital

Comunicació Digital

Entorns Virtuals d’Aprenentatge – EVA