El centre

Transparència

Acords del Consell Escolar

Acords de Consell Escolar

Protecció de dades

El mes d'abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, el qual va entrar en vigor el 25 de maig de 2018. En compliment d'aquest reglament, es dóna publicitat en aquesta pàgina als elements d'informació que requereix el Reglament.

Per a més informació consulteu el Reglament General de Protecció de Dades personals (RGPD).

Tots els tractaments del centre educatiu estan declarats pel Departament d’Educació, consultables al Registre d’Activitats de Tractaments.

Amb quina finalitat tractem les dades

Per a les finalitats següents:

 • Realitzar la gestió acadèmica.
 • Controlar i gestionar els usuaris i els serveis que es presten.
 • Difondre i promoure els serveis i activitats del centre.
 • Contactar amb els usuaris i obtenir l'opinió, la qualitat i les característiques dels serveis prestats.
 • Explotar les dades amb finalitats d'estudi i estadística.
 • Captar, gravar, transmetre, conservar i emmagatzemar les imatges de les persones que accedeixenals espais comuns del centre per garantir la seva seguretat i la dels seus béns.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

 • Per a les finalitats dels serveis educatius la legitimació del tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada.
 • Per a la videovigilància dels espais comuns el tractament de les dades és necessari per complir una missió que es fa en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, d'acord amb l'article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Quines categories de dades tractem

A continuació es detalla la informació sobre les categories de dades de les persones interessades, amb la identificació de les dades personals que es tracten:

 • Categories d'interessats: Alumnes, família o persones amb la tutoria legal dels alumnes menors d'edat; persones interessades en utilitzar els serveis que ofereix lel centre.
 • Categories vulnerables: Sí, els alumnes menors d'edat.
 • Categories de dades personals:
  • Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE, data de naixement, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura manuscrita/electrònica.
  • Dades de característiques personals: dades dels representants legals (dades identificatives i de contacte).
  • Dades acadèmiques i professionals: estudis que cursa al centre, professió, curs, departament, nom del tutor, institució/centre de treball, càrrec en la institució/centre de treball.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es poden comunicar, en l'exercici de les funcions que tenen atribuïdes: als jutjats i tribunals i a les forces i cossos de seguretat, en l'exercici de les competències que tenen atribuïdes; als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament, els serveis TIC i els serveis de retirada, trasllat, dipòsit, consulta i destrucció de documentació administrativa.

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament.

Quants de temps conservem les dades

Les dades personals es conservaran sempre que es mantinguin tràmits oberts entre l'usuari i el centre o el temps que obligui a la seva conservació altres lleis aplicables.

Les imatges es conservaran durant un període màxim d'un mes des que es capten, d'acord amb l'article 8 de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància.

Quines són les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que apliquem

S'aplicaran les mesures que es determinen al Marc de ciberseguretat per a la protecció de dades (MCPD).

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat de les vostres dades mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu (Carrer Comte d'Urgell, 187 (Edifici 11) ' 08036 Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a:

correu@escoladeltreball.org

Els drets de les persones interessades són consultables a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.