Batxillerat

Batxillerat

El batxillerat forma part de l'educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s'organitza de manera oberta i flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, per tal d'oferir un itinerari personalitzat a l'alumnat d'acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, oberta a persones de qualsevol edat. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els i les alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

El nostre batxillerat

La finalitat de l'Institut Escola del Treball, cap a l'alumnat que cursa el batxillerat al nostre centre, és proporcionar una formació integral i polivalent, que els faciliti les eines necessàries per cursar estudis superiors amb plenes garanties d'èxit, assolint les competències acadèmiques i d'autonomia personal necessàries per a la seva posterior integració en la societat, des d'una perspectiva activa i responsable.

El batxillerat és un estudi post-obligatori que es distribueix en dos cursos acadèmics i ofereix una preparació especialitzada als alumnes d'acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

En la Escola del Treball se puede estudiar el bachillerato de la modalidad de Ciencias y Tecnología.

Elements diferenciadors del Batxillerat de Ciències i Tecnologia a l’Insitiut Escola del Treball

 1. Disseny de matèries optatives pròpies de centre que permeten personalitzar l'itinerari formatiu amb temàtiques i/o disciplines que complementen a la resta de matèries. L'alumnat pot cursar trimestralment matèries com Internet de les Coses, Disseny 2D-3D, Assajos Biotecnològics, Fabricació de Productes Farmacèutics, Creació d'una Start-Up, Mètodes de Recerca...
 2. Projecte Mentor: projecte propi de l'Institut Escola del Treball on es fomenta la col·laboració pràctica i activa entre l'alumnat de batxillerat i l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) , tot realitzant activitats pràctiques vinculades directament a matèries de les diferents modalitats de cada itinerari.
 3. Desenvolupament del Treball de Recerca amb assessorament per professionals especialitzats en diferents àmbits d'acord amb l'objecte d'estudi del Treball de Recerca.

«Conviure amb la Formació Professional enriqueix les competències de l'alumnat de Batxillerat, alhora que li permet aprendre en un entorn professional tot utilitzant equipaments, tallers, laboratoris i aules específiques, fomentant el seu desenvolupament de l'aprenentatge al llarg de la vida».

Continguts

Estructura

En els dos cursos de batxillerat hi ha matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives

Matèries comunes: són les matèries que ha de cursar, obligatòriament, tot l'alumnat de batxillerat, amb independència de quina sigui la modalitat o itinerari triat.

Dins la modalitat de ciències i tecnologia l'alumnat pot triar aquelles matèries de modalitat i optatives dels itineraris de Ciències o de Tecnologia i pot cursar les següents matèries:

PRIMER CURS Hores setmanals
Matèries comunes
 • Llengua Catalana i Literatura 1 (2h)
 • Llengua Castellana i Literatura 1 (2h)
 • Llengua Estrangera: Anglès 1 (3h)
 • Educació física (2h)
 • Filosofia (2h)
 • Tutoria (1h)
Matèria de Modalitat Obligada
 • Matemàtiques 1 (3h)
Matèria de Modalitat 1
 • Física 1 (3h)
Matèria de Modalitat 2
 • CIÈNCIES  – Biologia (3h)
 • TECNOLOGIA – Tecnologia i Enginyeria (3h)

Matèria Optativa 1

(Anual)

 • CIÈNCIES
  • Biomedicina (3h)
  • Psicologia (3h)
  • Química (3h)
  • Estada a l'Empresa (3h)
 • TECNOLOGIA
  • Programació (3h)
  • Dibuix Tècnic (3h)
  • Química (3h)
  • Estada a l'Empresa (3h)

Matèria Optativa 2

(Trimestral)

 • CIÈNCIES
  • Assajos Biotecnològics (3h)
  • Matemàtica Aplicada (3h)
  • Reptes Científics (Biologia (3h)
 • TECNOLOGIA
  • Creació Start-Up (3h)
  • Matemàtica Aplicada (3h)
  • Internet de les coses (3h)

Matèria Optativa 3

(Trimestral)

 • CIÈNCIES
  • Fabricació Productes Farmacèutics (3h)
  • Reptes Científics Actuals (Física-Química) (3h)
  • Mètodes de Recerca (3h)
  • First Certificate (3h)
 • TECNOLOGIA
  • Robòtica (3h)
  • Disseny 2D-3D (3h)
  • Mètodes de Recerca (3h)
  • First Certificate (3h)
SEGON CURS Hores setmanals
Matèries comunes
 • Llengua Catalana i Literatura 2 (2h)
 • Llengua Castellana i Literatura 2 (2h)
 • Llengua Estrangera: Anglès 2 (3h)
 • Història de la Filosofia (3h)
 • Història (3h)
 • Tutoria (1h)
 • Treball de recerca
Matèria de Modalitat Obligada
 • Matemàtiques 2 (4h)
Matèria de Modalitat 1
 • Física 2 (4h)
Matèria de Modalitat 2
 • CIÈNCIES
  • Biologia 2 (4h)
 • TECNOLOGIA
  • Dibuix 2 (4h)
  • Tecnologia i Enginyeria 2 (4h)

Matèria Optativa 1

(Anual)

 • Química (Anual) (4h)
 • Població i prosperitat (Trimestral) (4h)
 •  Entorn sostenible (Trimestral) (4h)
 • Pau, Justícia i Corresponsabilitat (Trimestral) (4h)

Itinerari de Ciències:

 • Continuïtat a estudis superiors de: Ensenyaments de Graus universitaris de: Medicina, Odontologia, Bioquímica, Biotecnología, Física, Genètica, Geología, Farmàcia, fisioteràpia, Infermeria, Logopèdia, Podologia, Psicologia, Veterinària, Matemàtiques, Microbiologia, Química, Estadística, Ciències i Tecnologies del Mar, Ciències i tecnologia dels aliments...
 • Ensenyaments de CFGS de les famílies professionals d'Activitats físiques i esportives, Energia i aigua, Indústries alimentàries, Química, Sanitat, Serveis socioculturals i a la comunitat...

Itinerari de Tecnologia:

 • Continuïtat a estudis superiors de: Ensenyaments de Graus universitaris de: Arquitectura, Enginyeria biomèdica, Enginyeria i disseny industrial, Enginyeries, Enginyeria industrial....
 • Ensenyaments de CFGS de les famílies professionals de Edificació i obra civil, Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica, Informàtica i comunicacions, Instal·lació i manteniment, Disseny industrial...

Informació curs 2023-2024

Accés al Batxillerat des d'altres estudis

Per accedir al primer curs de Batxillerat cal complir algun dels requisits següents:

 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària.
 • Haver superat un cicle formatiu de grau mitjà o superior.

Titulació

En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament, rebran el títol de Batxiller, i aleshores l'alumne podrà cursar cicles formatius professionals de grau superior, cicles formatius artístics de grau superior i estudis universitaris.