PAS 1: Comprovar els requisits

Persones nascudes a partir de l'any 1972 que acompleixin els dos requisits següents:

  • Haver fet l'itinerari escolar íntegrament a Catalunya o, parcialment, en d'altres territoris on el català fos llengua curricular avaluable, de manera que s'hagi acabat obtenint la titulació al sistema educatiu de Catalunya.
  • Haver obtingut una de les següents titulacions: graduat escolar, tècnic auxiliar, tècnic especialista o BUP, de l'anterior sistema educatiu; graduat d'educació secundària obligatòria o batxillerat, de l'actual sistema educatiu.

És important indicar que les proves d'accés per als majors de 25 anys, selectivitat i accés als cicles formatius, així com els cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, no apareixen a la normativa i, que per tant, no es poden tenir en compte.

Només si teniu els requisits continua el tràmit

PAS 2: Preparar la documentació necessària

  1. Llibre d'escolaritat o certificat del centre o centres on s'ha fet l'itinerari escolar corresponent a l'etapa educativa (EGB, BUP, FP, primària, ESO o batxillerat).
  2. Títol, resguard del títol o certificat que acrediti que la titulació superior s'ha obtingut sense cap matèria suspesa o, en el cas de l'ESO, que s'ha superat la matèria de llengua catalana en acabar el cicle superior.

PAS 3: Sol·licitar online

Accés a la sol·licitud

​PAS 4: Rebre resposta​

​Secretaria contactarà amb tu al correu que hagis indicar en la sol·licitud quan estigui tramitat.

Informació oficial