Tècnic/a superior en Organització i control d’obres de construcció

Descripció

Aquests estudis capaciten per organitzar, a peu d'obra, treballs d'execució d'edificació i obra civil, gestionant recursos, coordinant talls i controlant unitats d'obra realitzades, d'acord amb les especificacions del projecte, la planificació de l'obra, les instruccions rebudes, la normativa aplicable i les condicions que s'estableixen en matèria de qualitat, seguretat, salut laboral i medi ambient.

Edificació i obra civil

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

Tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

 • Encarregat o encarregada i cap d'equip en obres estructurals de la construcció
 • Encarregat o encarregada d'obres d'edificació, en general
 • Encarregat o encarregada d'obres de rehabilitació i reforma en edificació
 • Cap de taller i/o encarregat o encarregada de treballadors en acabats d'edificis
 • Capatàs o capatassa en construcció d'edificis
 • Encarregat o encarregada d'obra civil en general
 • Encarregat o encarregada de moviment de terres
 • Encarregat o encarregada de ferms i paviments
 • Encarregat o encarregada d'obra civil en conduccions i canalitzacions
 • Ajudant de cap d'oficina tècnica
 • Ajudant de planificador o planificadora
 • Ajudant de tècnic o tècnica de control de costos
 • Tècnic o tècnica de control documental
 • Especialista en replanteigs.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família