Tècnic/a superior en Projectes d'obra civil

Descripció

Aquests estudis capaciten per elaborar la documentació tècnica de projectes d'obra civil i d'ordenació del territori, realitzar aixecaments i replantejaments d'obres de construcció i gestionar el control documental per a la seva execució, respectant la normativa vigent i les
condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient. 

Edificació i obra civil

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

 • Delineant projectista de carreteres

 • Delineant projectista d'urbanització

 • Delineant d'obra civil

 • Delineant de serveis urbans

 • Pràctic en topografia

 • Especialista en aixecament de terrenys

 • Especialista en aixecament de construccions

 • Especialista en replantejaments

 • Tècnic o tècnica d'aparells

 • Delineant de topografia

 • Ajudant o ajudanta de cap d'oficina tècnica

 • Ajudant o ajudanta de planificador o planificadora

 • Ajudant o ajudanta de tècnic o tècnica de control de costos

 • Tècnic o tècnica de control documental

 • Maquetista de construcció

 • Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família