Tècnic/a superior en Sistemes electrotècnics i automatitzats

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar projectes, gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d'instal·lacions electrotècniques en l'àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT).

També consisteix a supervisar el manteniment d'instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient.

Electricitat

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

 • Tècnic o tècnica en projectes electrotècnics

 • Projectista electrotècnic o projectista electrònica

 • Projectista d'instal·lacions d'electrificació de baixa tensió per a habitatges i edificis

 • Projectista d'instal·lacions d'electrificació de baixa tensió per a locals especials

 • Projectista d'instal·lacions d'enllumenat exterior

 • Projectista de línies elèctriques de distribució d'energia elèctrica de mitja tensió i centres de transformació

 • Projectista d'instal·lacions d'antenes i de telefonia per a habitatges i edificis

 • Coordinador tècnic o coordinadora tècnica d'instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis

 • Tècnic o tècnica de supervisió, verificació i control d'equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades

 • Tècnic supervisor o tècnica supervisora d'instal·lacions d'enllumenat exterior

 • Capatàs o capatassa d'obres en instal·lacions electrotècniques

 • Cap d'equip d'instal·ladors de baixa tensió per a edificis

 • Coordinador tècnic o coordinadora tècnica de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior

 • Tècnic o tècnica en supervisió, verificació i control d'equips de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior

 • Capatàs o capatassa d'obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior

 • Encarregat o encarregada d'obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior

 • Cap d'equip d'instal·ladors de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior

 • Gestor o gestora del manteniment d'instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior

Amb aquest títol s'obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada
exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ