Informació sobre protecció de dades dels serveis de la biblioteca

Informació sobre protecció de dades dels serveis de la biblioteca de l'Institut Escola del Treball de Barcelona en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016)

Qui és el responsable del tractament de les dades

La direcció de l'Institut Escola del Treball de Barcelona. Consulteu l'adreça postal i electrònica al:

Contacteu amb la delegada de protecció de dades en aquest formulari.

Amb quina finalitat tractem les dades

Per a les finalitats següents:

 • Controlar i gestionar els titulars i dipositaris dels fons ingressats a la biblioteca.
 • Controlar i gestionar els usuaris i els serveis que es presten.
 • Difondre i promoure els serveis i activitats de la biblioteca.
 • Contactar amb els usuaris i obtenir l'opinió, la qualitat i les característiques dels serveis prestats.
 • Explotar les dades amb finalitats d'estudi i estadística.
 • Captar, gravar, transmetre, conservar i emmagatzemar les imatges de les persones que accedeixen físicament a la sala de lectura de la biblioteca per garantir la seva seguretat i la dels seus béns.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

 • Per a les finalitats dels serveis de la biblioteca la legitimació del tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada.
 • Per a la videovigilància de la sala de lectura el tractament el tractament de les dades és necessari per complir una missió que es fa en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, d'acord amb l'article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Quines categories de dades tractem

A continuació es detalla la informació sobre les categories de dades de les persones interessades, amb la identificació de les dades personals que es tracten:

 • Categories d'interessats: Alumnes, família o persones amb la tutoria legal dels alumnes menors d'edat; persones interessades en utilitzar els serveis que ofereix la biblioteca.
 • Categories vulnerables: Sí, els alumnes menors d'edat.
 • Categories de dades personals:
  • Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE, data de naixement, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura manuscrita/electrònica.
  • Dades de característiques personals: dades dels representants legals (dades identificatives i de contacte).
  • Dades acadèmiques i professionals: estudis que cursa al centre, professió, curs, departament, nom del tutor, institució/centre de treball, càrrec en la institució/centre de treball.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es poden comunicar, en l'exercici de les funcions que tenen atribuïdes: als jutjats i tribunals i a les forces i cossos de seguretat, en l'exercici de les competències que tenen atribuïdes; als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament, els serveis TIC i els serveis de retirada, trasllat, dipòsit, consulta i destrucció de documentació administrativa.

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament.

Quants de temps conservem les dades

Les dades personals es conservaran indefinidament mentre no se sol·liciti l'eliminació, es mantinguin tràmits oberts entre l'usuari i la biblioteca o obliguin a la seva conservació altres lleis aplicables.

Les imatges es conservaran durant un període màxim d'un mes des que es capten, d'acord amb l'article 8 de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància.

Quines són les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que apliquem

S'aplicaran les mesures que es determinen al Marc de ciberseguretat per a la protecció de dades (MCPD).

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat de les vostres dades mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu (Carrer Comte d'Urgell, 187 (Edifici 11) ' 08036 Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a:

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, del lloc de treball o on s'hagi produït l'incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, podeu fer-ho mitjançant la seva Seu electrònica.