Servei d'assessorament en la formació professional​

Aquest servei té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional escollida.​

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l'expedient formatiu i laboral.​

Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.​

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.​

Destinataris

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.​

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials​

S'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.​

Una junta de reconeixement avalua l'usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.​

La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei d'assessorament, i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.​

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.​

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.​

La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d'Ensenyament és gratuïta.​

Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d'un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, es farà constar com a nota de "5"en l'expedient acadèmic.

Destinataris

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.​

  • Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:​
  • Haver complert 18 anys​
  • Acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector

Disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o d'un títol afí.​

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.​