Projectes d'Innovació Aplicada

Creació d'un banc de projectes ABP (BPABP)

Creació d'un banc de projectes ABP i altres metodologies actives d'aprenentatge per a la formació professional. L'objectiu general del projecte ha estat desenvolupar projectes ABP en onze de les vint-i-sis famílies professionals que conformen la formació professional. També s'han desenvolupat les pautes per a fer nous projectes, com els dissenyarem, com s'adapten a les programacions previstes en el BOE, així com els seus guies d'ús i avaluació. Tot el material gràfic generat el podeu trobar a proyectosFP.com.

Any

2021-2023

Duració

17 mesos

Ajuda pressupostària per al centre

47.941€

Resum

L'objectiu general del projecte ha estat desenvolupar projectes ABP en onze de les vint-i-sis famílies professionals que conformen la formació professional. També s'han desenvolupat les pautes per a fer nous projectes, com els dissenyarem, com s'adapten a les programacions previstes en el BOE, així com els seus guies d'ús i avaluació.


El desenvolupament de totes les fases del projecte ha respost a l'objectiu general, ja que els quatre centres participants, EdT de Barcelona, EdT de Lleida, Mislata i JdH de Valladolid, han aportat equips de treball per a desenvolupar els projectes ABP, objecte d'aquest banc. A més, cal destacar l'intercanvi de coneixement, de formació i d'informació que s'ha generat entre els 5 participants del projecte, (els quatre centres de formació professional i l'entitat PIMEC), tant en les reunions de treball (presencials i en línia) com en les visites realitzades.
Per accedir al material didàctic elaborat i a quines famílies professionals pertanyen consulteu proyectosFP.com.

Centres participants

Escola del Treball de Barcelona (EdT)

És un dels centres de referència de Formació Professional a Catalunya i Espanya. Forma part activa en projectes d'Innovació, generació de capacitat emprenedora i té un grup actiu de professorat que treballa en la millora de les metodologies d'ensenyament-aprenentatge i està especialment motivat per a impulsar aquest projecte, tant en l'àmbit nacional com internacional.

Escola del Treball de Lleida

El projecte educatiu del centre des del curs 2015 fins a l'actualitat recull com a prioritat i objectiu educatiu la “millora de la qualificació professional de l'alumnat del centre” i així ho ha reflectit en el seu pla d'actuació. Amb la finalitat d'aconseguir aquest objectiu ha establert un conjunt d'estratègies entre les quals destaca “el desenvolupament d'estratègies metodològiques” que inclouen la implementació de cicles d'alt rendiment.

CIFP Juan de Herrera de Valladolid

Centre de referència a Castella i Lleó per a la formació professional de les famílies professionals de fabricació mecànica, transport i manteniment de vehicles, amb experiència demostrada en diversos projectes d'innovació nacionals i regionals, com ara "FPEMPRESA”, “Disseny d'un simulador de gestió integral d'un taller per a la seva aplicació en centres d'FP, Inserció i Pimes”. Disposa en el claustre d'un professorat motivat i altament qualificat per a desenvolupar projectes ABP, en sintonia amb les noves metodologies actives d'aprenentatge.

CIPFP Mislata, de Mislata (Valencia)

El CIPFP Mislata és un centre integrat d'FP situat en l'àrea metropolitana de València. Nomenat Centre d'Excel·lència en la branca de "Informàtica Aplicada" per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. S'han desenvolupat projectes d'innovació des de 2015, convocats per la nostra Conselleria d'Educació, molts d'ells sobre ABP, Aprenentatge Cooperatiu, SCRUM. Alguns d'aquests projectes han estat premiats en certàmens a nivell nacional o autonòmics. Comptem amb un ampli equip docent treballant en metodologies actives en totes les famílies professionals ofertes en el centre.

PIMEC - Petita I Mitjana Empresa de Catalunya (Barcelona)

PIMEC és l'agent social més representatiu a Catalunya, que defensa els interessos de les micro, petites i mitjanes empreses (Pimes) i els autònoms. En relació amb el projecte d'Innovació i recerca aplicada i transferència del coneixement a la Formació Professional, PIMEC contribuït en l'aportació de coneixement relacionat amb les necessitats específiques del sector o àmbits empresarials vinculats a la digitalització, l'emprenedoria femenina i la sostenibilitat. La participació de PIMEC ha tingut com a finalitat acostar els continguts educatius a les necessitats del teixit empresarial mitjançant la creació de recursos i projectes que es desenvolupen sobre la base de les necessitats de les empreses dels àmbits específics establerts.

Objectius generals del projecte

L'objectiu general del projecte és desenvolupar material didàctic de qualitat en forma de projectes ABP, transferible a qualsevol centre de formació professional de manera gratuïta. També ha de permetre:

  • Augmentar la motivació entre l'alumnat per a l'estudi de la formació professional.
  • Incorporar iniciatives STEAM per a facilitar la incorporació de la dona a famílies professionals encara molt masculines.
  • Impulsar l'emprenedoria i el treball en equip.
  • Crear el coneixement dels ODS 2030 i la seva repercussió en la creació d'oportunitats.